Úvod / Služby / Systém kontroly tesnosti žúmp

Systém kontroly tesnosti žúmp

Systém kontroly tesnosti žúmp

Systém , ktorý ponúkame prevádzkovateľom žúmp, zabezpečuje kontrolu úniku hnojovicových vôd do podzemných vôd .  Do samotnej žumpy sa umiestni vložka , ktorá je odolná pôsobeniu hnojovicových vôd . Samotnú vložku permanentne stráži systém sond , ktoré sú umiestnené na dne žumpy pod samotnou vložkou .  Princípom je nahradenie toku kontaminantu cez netesnosť vo fólii tokom elektrického prúdu a jeho detekciou na snímačoch, pevne zabudovaných pod kontrolovanou fóliou. Čiže, laicky povedané , systém zahlási narušenie fólie skôr , ako sa cez ňu dostane médium , ktoré je v žumpe. Tým je možné oveľa skôr ako sa médium dostane na dno samotnej žumpy, pristúpiť k  oprave vložky, čo je veľmi jednoduchá záležitosť, aby sa znečistená voda nedostala do podzemných vôd . Systém sond, umiestnených na dne žumpy, dokáže presne identifikovať miesto , kde došlo k narušeniu fólie . Pri permanentnom systéme sú k dispozícii dva typy meraní: offline a online meranie.

 

Offline a online merania tesnosti

Offline meranie je možné vykonávať meračom ("one by one") alebo portabilnou meracou stanicou . Ďalšou možnosťou pri tomto systéme offline meraní je zabudovanie multiplexorov do meracieho boxu. Tieto sa aktivujú iba v čase, keď je požadované meranie.
Najvyššou verziou sú online merania 24/7 dní v rôznej kombinácii vyhodnocovacích jednotiek, napr. poskytnutie alarmu v prípade vzniku netesnosti bez analýzy jej pozície, s analýzou jej pozície, a to s autonómnou jednotkou s vyhodnocovacím softvérom alebo plne programovateľnou  jednotkou.

 

Príprava žumpy pred samotnou realizáciou merania tesnosti

  • Žumpu alebo septik je nutné vyprázdniť , poprípade dočistiť wapkou , zbaviť  ju ostrých predmetov , vyspraviť nerovnosti  a praskliny na stenách . Potom je potrebné vykonať skúšku tesnosti žumpy pomocou presakovej metódy , či je vhodná na ďalšie použitie . Keď  skúška ukáže vyhovujúci výsledok , je daná žumpa pripravená na realizáciu osadenia vložky proti hnojovicovým vodám .
  • Do pripravenej žumpy sa na dno rozmiestnia sondy , ktoré budú permanentne strážiť tesnosť vložky . Vložka je chránená z obidvoch strán geotextíliou .  Keď je vložka umiestnená v žumpe , tá sa potom prekryje cca 10 cm betónovým poterom .
  • Do daného systému prichádzajú informácie zo samotných sond , ktoré informujú hlavnú jednotku o tom, v akom stave sa nachádza fólia v tom - ktorom mieste žumpy . V prípade zistenia narušenia fólie (vložky ) v danom mieste , je veľmi jednoduché pristúpiť k oprave fólie , keďže hlavná jednotka vie presne určiť , v ktorom mieste došlo k narušeniu.

 

 

Fotogaléria

TOP ponuka